ปรับสถานะนักศึกษาจากผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาเป็นนักศึกษาสถานะปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 หลักสูตร รายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศปรับสถานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาเป็นนักศึกษาสถานะปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  คลิก