ประชาสัมพันธ์ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

25 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences ในสาขาวิชา General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management และ General Social Sciences รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก