งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

19 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เตรียมจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54 เรื่อง "Graduate Studies and Personalized Education" วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ได้ มีการเปิดรับผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 นั้น

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีเวทีนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน และได้รับการวิพากษ์อย่างกว้างขวางจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ กำหนดรับผลงานวิจัย ส่งบทคัดย่อ และผลงานฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก