รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

2 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก