มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรม "พบปะนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565"

20 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษาร่วมกับสำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "พบปะนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" ณ ห้องประชุมซาลัค อาคารคณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักศึกษาโครงการ กศ.บป. จํานวน 668 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 96 คน รวมทั้งหมด 764 คน