บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)" เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เวลา 12.30 - 13.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กล่าวถึงการร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมมาตรการป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน