ประชุมแก้ไขร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565

5 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมแก้ไขร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมหยาดเพชร ชั้น 8 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา