ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานที่สำคัญของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกเสร็จเรียบร้อย จึงประชาสัมพันธ์ตามลิงค์ที่แนบมาด้วยนี้ คลิก