ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565

12 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565 ปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก