ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริกาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก