https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-2566

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-2566

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ยกร่าง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”