ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว" ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานวิจัยนั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก