ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3-2566

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ร่าง “นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”