รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิก