ประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566

4 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 เมษายน พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษา วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ