https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cms/web/cms.yru.ac.th/public_html/vendor/yiisoft/yii2/helpers/BaseArrayHelper.php on line 121
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5-2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5-2566

26 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระที่เสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องจำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน และวาระเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษา ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563, ขออนุญาตปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานและการคิดภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 ราย