https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

26 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

​สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
  3. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ *
  4. รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในระบบรายงานตัว)
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  6. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  7. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  8. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ

 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทดลองศึกษา จะต้องสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในภาคเรียนการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก