https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

26 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร

 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2566
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
 3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
 4. ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2566

เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 )
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • วุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาอิสลามศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษา)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา

กำหนดการอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) เต็มจำนวน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก