บรรยากาศการรับรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษารับรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ผู้สมัครเข้าศึกษาจากหลักสูตร ทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์