ค.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

20 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

  1. ฮัมดีย์ บือแน
  2. วรางคณา สุหลง
  3. มะรอกี แมเดาะ
  4. สมฤทัย หอมวงศ์

ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566

  1. เกาซัร โตะแม