รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

27 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • ผู้มีสิทธิ์สอบทุกสาขาวิชาจะต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ห้อง 25-601
  • รายละเอียดการทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ของแต่ละสาขาวิชาดูในเอกสารประกอบ คลิก