ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6-2566

30 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 9 ราย