https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

2 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  • ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
  • กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ *
  • รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ

 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทดลองศึกษา 1 ภาคการศึกษา จะต้องสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในภาคเรียนการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  • ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง จะได้สิทธิ์การทดลองศึกษากรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การรายงานตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก