ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

15 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เรื่อง "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง: Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being" ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลข กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัด กรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้ สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ 1 ประสบการณ์การดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกันบำบัตรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก