ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8-2566

20 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 1 ราย