https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย

29 กรกฎาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ ๑๓ โดยนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นช่องทางให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ บทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยพิจารณาจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงาน บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ https://grad-research.stou.ac.th/proceedings


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕'๖๖ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gac-research.stou.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก