ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9-2566

24 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม โดยได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาทราบ 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 5 ราย