ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10-2566

22 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง 1) จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน 2) รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อระบบ iThesis และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง 1) แผนรับนักศึกษาและกำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ 2) การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย