หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

22 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิต

  • หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาเอก

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 คลิก