ประชุมการติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

3 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองบริการการศึกษา ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับบริษัทติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะดำเนินการใช้ระบบ iThesis ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่กำหนดกรอบการเขียนและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สนับสนุนให้พัฒนาระบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก และช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อการลอกเลียนหรือคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะช่วยในการตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมตรวจการคัดลอกวรรณกรรม ชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกประชาคมจำนวนมาก รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการตรวจสอบ และจะตรวจสอบทุกเวอร์ชันของไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่นักศึกษาได้ส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งยังสามารถทำวิทยานิพนธ์ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทันสมัย ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ในปัจจุบัน เก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud Computing ส่งไฟล์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้อัตโนมัติ และสามารถวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ได้