ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566

18 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖ ปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้


หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อจะได้รวบรวมนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก