ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11-2566

19 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง 1) จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน

และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง 1) การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจาก

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 1 ราย
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย

และ 2) ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567