ปรับสถานะนักศึกษาจากผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาเป็นนักศึกษาสถานะปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

26 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 หลักสูตร รายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศปรับสถานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากผู้ได้รับสิทธิทดลองศึกษาเป็นนักศึกษาสถานะปกติ ประจำ ปีการศึกษา 2566 รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ คลิก