ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (ITHESIS) ครั้งที่ 1

27 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. กองบริการการศึกษา ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ iThesis รองรับการจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จะดำเนินการใช้ระบบ iThesis ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • ให้เริ่มใช้ระบบ iThesis ในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
  • หากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566 มีความประสงค์จะใช้ระบบ iThesis ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ