อบรมการใช้ระบบ iThesis YRU เพื่อการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

3 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด้วยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดอบรมการใช้ระบบ iThesis YRU เพื่อการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทราบวิธีการใช้งานระบบ iThesis YRU ได้อย่างถูกต้อง

ระบบ iThesis เป็นระบบที่กำหนดกรอบการเขียนและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สนับสนุนให้พัฒนาระบบขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก และช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อการลอกเลียนหรือคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism) ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งระบบฯ จะช่วยในการตรวจสอบความคล้ายคลึงของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระผ่านโปรแกรมตรวจการคัดลอกวรรณกรรมชื่อ “อักขราวิสุทธิ์” อีกทั้งยังสามารถทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทันสมัย ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ในปัจจุบัน เก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud Computing ส่งไฟล์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้อัตโนมัติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต ศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 จะดำเนินการใช้ระบบ iThesis ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1)  ให้เริ่มใช้ระบบ iThesis ในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

2)  หากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566 มีความประสงค์จะใช้ระบบ iThesis ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ