ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (ITHESIS) ครั้งที่ 2

15 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ณ ที่ตั้ง ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรกองบริการการศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม