ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (ITHESIS) ครั้งที่ 3

17 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กองบริการการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 3 ร่วมกับ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทติดตั้งระบบการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) พร้อมด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยมีการทดสอบการใช้งานระบบ iThesis YRU เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมการใช้ระบบดังกล่าวให้กับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป