https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ

13 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การทำงานเชิงวิเคราะห์" เป็นวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 2,700 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก