https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

13 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ในวันที่ ๑๔14-15 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันและสร้างเครือข่าย และความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชน นำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นั้น

ในการนี้ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันสมาชิกเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ (Peer Review) เพื่อพิจารณาบทความในงานประชุมวิชาการฯ ตามสาขาที่เชี่ยวชาญของท่าน รวมถึงพิจารณาเชิญท่านเป็นประธานและรองประธานฯ ในการนำเสนอการบรรยายปากเปล่าฯ (Oral Presentation) ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 โดยกำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา บทความวิชาการ ภายในวันที่ ๕ เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อการประชุมวิชาการฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา จะมอบเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ (Peer Review) ให้กับทุกท่านต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คลิก