https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ในคราวประชุมครั้งที่ 1-2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ในคราวประชุมครั้งที่ 1-2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

4 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

 

เพื่อให้การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงมีมติให้ “ยกเลิกการทำเล่มดำ” และกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งวิทยานิพนธ์ตามแบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ว.10) และการส่งการค้นคว้าอิสระตามแบบเสนอการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ (ค.7) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ดังนี้

  • ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม มายังสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  • ส่งไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Word Document) จำนวน 1 ไฟล์ และไฟล์ข้อมูลวิทยานิพนธ์ (PDF) จำนวน 1 ไฟล์ มายัง QR-Code ที่แนบมานี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป