https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ขอส่งรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ขอส่งรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

11 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ด้วยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรหัสคิวอาร์ (QR Code)รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานที่สำคัญของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ขอมอบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ร้ายงานประจำปี 2564-2565 ให้กับหน่วยงานของท่าน จำนวน 1 แผ่น เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก