https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3-2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3-2567

4 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง

  1. จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน

และวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง

  1. การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นักศึกษาจาก
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 1 ราย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด