https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

21 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการจัดสอบคัดเลือกดังนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ
  ผู้มีสิทธิ์สอบทุกสาขาวิชาจะต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-11.30 น. ณ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 25 - 605 ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกที่ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ต้องทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

 

 • การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  หลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก วัน และเวลา ห้องสอบ
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. อาคาร 20 ห้อง 20-504
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 20 ห้อง 20-502
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 20 ห้อง 20-502

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก