https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

26 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิต โดยมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประมวลผลการสอบ และประกาศผลการสอบให้ผู้สมัครสอบได้ทราบอีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย