https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

30 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวน ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเต็มจำนวนถือว่า "สละสิทธิ์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

  • ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร (สำเนา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ, สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ)
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป และไฟล์รูปถ่าย (สกุลไฟล์ .jpg) อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก