https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567

5 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เวลา 13.00-14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ คือ
✅ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา 
✅ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการ ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
✅ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา