https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4-2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4-2567

5 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สำหรับการประชุมวันนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

  • การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 ราย
     
วาระ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
  • จำนวนและสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน
 
วาระ เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการ ขั้นตอน และวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานสำนักงานบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
  • การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 16 ราย