https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ปร.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ปร.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

7 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดสอบวัดคุณสมบัติให้กับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ไปแล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและสรุปผลการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้ คลิก