https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • การรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 7-18 มิถุนายน 2567
กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT หรืองานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 7-18 มิถุนายน 2567
 

  • เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา
เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา (ถ้ามี)

  • กำหนดการอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567
ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน 2567
รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว)