ข้อมูลหลักสูตร

18 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

คณะครุศาสตร์

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร